IUSKI – Institut lyžařského práva, z.ú.

Znalecký a výzkumný ústav

O ústavu

Institut lyžařského práva je úzce specializovaným ústavem s garancí vysoké odbornosti své působnosti, jejíž těžiště spočívá ve znalecké a výzkumné činnosti. Účelem ústavu je tedy právě provádění výzkumu v tomto specifickém odvětví a poskytování veškerých služeb zejména lyžařským organizacím – lyžařským klubům, lyžařským školám, lyžařským asociacím – i jednotlivcům, jakožto i příslušným orgánům státní správy a legislativním institucím. Smyslem je zejména koncentrace nabídky plného servisu na jednom místě.

Specializace a služby ústavu

Znalecká činnost

Znalecká sekce ústavu sdružuje znalce zejména v oboru sport a ekonomika, všichni znalci jsou zapsáni v rejstříku znalců vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR. Účelem činnosti je poskytování znaleckých posudků a odborných vyjádření v případě lyžařských nehod, oceňování lyžařských (i jiných sportovních) potřeb a vybavení, oceňování podniků (např. lyžařské školy) pro účely prodeje, zástavy či přeměny (fúze, rozdělení apod.), oceňování lyžařských areálů za použití specifické metodiky.

Věda a výzkum / Výzkumný ústav

V této sekci ústav realizuje výzkum v oblasti lyžařského práva, spočívající zejména v analýzách zahraniční legislativy a judikatury, kde spolupracuje se zahraničními univerzitami, znalci, advokáty, prokurátory, soudci, zákonodárci a dalšími zainteresovanými subjekty. Na základě výsledků výzkumu připravuje podklady pro relevantní entity v České republice, zejména zákonodárné orgány. Výsledky jsou rovněž prezentovány zástupci ústavu na tuzemských i mezinárodních kongresech, konferencích a jiných odborných akcích.

Právní služby

Ústav též zajišťuje veškerý právní servis pro lyžařské organizace, od založení korporace, přes vypracování běžných i atypických smluv až po zastupování před úřady i soudy. Jelikož ústav úzce spolupracuje s obdobně zaměřenými institucemi v zahraničí, je možné zajistit i zastupování zejména v těchto zemích: Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Španělsko, Slovinsko a Slovensko. Pro případ potřeby sepsání veřejných listin či jiných notářských služeb, ústav spolupracuje se dvěma notáři v Brně a Praze.

Řešení sporů

Kromě zajištění zastupování u civilních soudů ústav nabízí zejména vhodnější alternativu řešení sporů (Alternative Dispute Resolution) – rozhodčí řízení (arbitráž) a mediaci. Současně je možné využít i poradenství, jak správně implementovat rozhodčí či smírčí doložky do smluv i do stanov spolků.

Právo duševního vlastnictví

Ústav zajišťuje prostřednictvím svých členů poradenství v okruhu autorských práv i práv průmyslového vlastnictví, zde prostřednictvím patentového zástupce, jehož služeb lze využít například při zápisu ochranné známky lyžařské školy, klubu či asociace apod. – zde je možné zajistit i služby zkušeného grafika.

Daňové poradenství a účetnictví

Členem ústavu je i daňový poradce, který je schopen zajistit veškeré související služby, mezi nimiž zejména vedení účetnictví pro všechny druhy subjektů, daňové poradenství, audit.

w

Poradenská a konzultační činnost

Pro lyžařské organizace je připraveno poradenství a konzultace jak při zahájení činnosti, tak v jejím průběhu, a to ze strany zkušených manažerů i právníků z oboru.

 

Členové

bogdalek@iuski.cz

PaedDr. Jaroslav BOGDÁLEK

Ředitel ústavu
 • Soudní znalec
  • obor ekonomika
   • ceny a odhady – sportovní potřeby, sportovní materiál
  • obor sport
   • sportovní zařízení – posuzování opravitelnosti a seřízení z hlediska bezpečnosti funkce
   • provozování – posuzování prováděných sportovních činností z hlediska bezpečnosti provozu
 • Trenér žákovské reprezentace Svazu lyžařů ČR
 • Hlavní trenér lyžařského klubu Ski klub Victoria Brno

dolezalova@iuski.cz

JUDr. Martina DOLEŽALOVÁ, PhD.

Členka správní rady
 • Advokátka a certifikovaná Mediátorka v občanských, obchodních, spotřebitelských věcech.
 • Vedoucí sekce ADR (alternativního řešení sporu) při České advokátní komoře; lektorka České advokátní komory pro evropské právo a mediaci. Zakladatelka advokátní mediace v Česku.
 • Členka pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR pro přípravu zákona o mediaci, vedoucí autorského kolektivu a spoluautorka komentáře Zákon o mediaci (nakladatelství Beck).
 • Předsedkyně zkušební komise pro státní zkoušky z mediace – Ministerstvo spravedlnosti ČR.
 • Členka Pracovní skupiny k mediaci při Ministerstvu spravedlnosti ČR.
 • Smírce ve spotřebitelských sporech mezi advokátem a spotřebitelem; předsedkyně skupiny pro mediaci ve spotřebitelských sporech na České advokátní komoře.
 • Národní zástupce České advokátní komory v UIA (Union Internationale des Avocats – mezinárodní organizace advokátů); aktivní členka Mediační komise UIA.
 • Přednáší příležitostně na Právnické fakultě UK v Praze a na CEVRO institutu v Praze (LLM program Mediace a rozhodčí řízení).
 

horacek@iuski.cz

JUDr. Vít HORÁČEK, PhD.

Člen správní rady
 • Patří mezi nejuznávanější advokáty a rozhodce v České republice.
 • Rozhoduje české a mezinárodní spory podle českých arbitrážních pravidel, pravidel ICC a Uncitral a arbitrážních center v Curychu, Vídni a CAS.
 • Člen Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži
 • Mediátor i rozhodce v tzv. ADR řízeních o doménách
 • Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR
  a Agrární komoře ČR
 • Odborný asistent katedry obchodního práva, Právnická fakulta
  Univerzity Karlovy v Praze
 • Rozhodce Mezinárodního arbitrážního soudu pro sport CAS
  v Lausanne
 • Rozhodce Arbitrážního soudu při Moskevské hospodářské
  a průmyslové komoře
 • Rozhodce Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní
  burze Kladno
 • Člen International Bar Association
 • Člen České společnosti pro mezinárodní právo

více (http://www.vithoracek.com/ a http://www.legalite.cz/)

janku@iuski.cz

Mgr. Ladislav J. JANKŮ, LL.M.

Předseda správní rady
 • Soudní znalec
  • obor sport
   • provozování – specializace bezpečnost lyžování
 • Učitel a trenér lyžování – Svaz lyžařů ČR
 • člen Pracovní skupiny pro přípravu návrhu zákona o bezpečném pohybu na horách při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR

legat@iuski.cz

Doc. Ing. Pavel LEGÁT, CSc.

Revizor / Předseda znalecké rady
 • Soudní znalec
  • obor ekonomika
   • ceny a odhady – oceňování podniků, majetku a závazků obchodních společností a hodnocení projektů obchodních společností
 • Senior researcher při CEITEC VUT Brno

opravil@iuski.cz

RNDr. Karel OPRAVIL

Člen ústavu
 • Soudní znalec
  • obor sport
   • provozování – bezpečnot funkce sportovních potřeb
   • sportovní zařízení – posuzování opravitelnosti a seřízení z hlediska bezpečnosti funkce
  • obor ekonomika
   • ceny a odhady – tělovýchovné a sportovní potřeby
 • Diplomovaný Učitel lyžování
 • Diplomovaný Trenér alpských disciplín

Spolupracovníci

JUDr. Marta MACHÁČKOVÁ, PhD.

JUDr. Marta MACHÁČKOVÁ, PhD.

Daňový poradce, auditor, účetní kancelář

JUDr. Petra HORÁČKOVÁ

JUDr. Petra HORÁČKOVÁ

Patentový zástupce s oprávněním pro ochranné známky a průmyslové vzory

Mgr. David BORSKÝ

Mgr. David BORSKÝ

Notář
 

Hlavní partneři

Kontakt

TELEFON: +420 603 429 690
E-MAIL: info@iuski.cz
ADRESA: Příkop 838/6
602 00 Brno
Česká republika
IČ:

076 15 990

Zápis ve veřejném rejstříku
u Krajského soudu v Brně spis.zn. U/265

DAT. SCHRÁNKA: avcrhhe
BANKOVNÍ SPOJENÍ: Číslo účtu: 2101548074/2010
IBAN CZ1020100000002101548074

 

Orgány ústavu

Ředitel

PaedDr. Jaroslav Bogdálek                             bogdalek@iuski.cz

Správní rada

Mgr. Ladislav J. Janků, LL.M. – předseda      janku@iuski.cz

JUDr. Martina Doležalová, PhD. – člen         dolezalova@iuski.cz

JUDr. Vít Horáček, PhD. – člen                       horacek@iuski.cz

 

Znalecká rada

Doc. Ing. Pavel Legát, CSc. – předseda            legat@iuski.cz